Έντυπα δήλωσης

Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995​.
Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. (Για ηλεκτρονική συμπλήρωση)

Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995​.
Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. (Για ηλεκτρονική συμπλήρωση)

Οδηγίες συμπλήρωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995​​

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

​Συνυποβαλλόμενα έγγραφα δήλωσης (δικαιώματος κυριότητας, δικαιώματος δουλείας, δικαιώματος προσδοκίας, εξ αδιαθέτου διαδοχής, διαδοχής εκ διαθήκης, έκτακτης χρησικτησίας, εμπράγματων ασφαλειών, κατασχέσεων, εγγραπτέων αγωγών, εγγραπτέων μισθώσεων, δικαιώματος μεταλλειοκτησίας,, μεταφοράς συντελεστή δόμησης, δικαιώματος νομής από αναδασμό).

Λοιπές Αιτισεις

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης

Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης

Downloads

Η σελιδα ειναι υπο κατασκευή

Σύνταγμα: MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)
Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.


Βασική νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Ν. 2308/95 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. ∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.

Ν.2664/98 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

Ν 3127/03 Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράψηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

Ν 3481/06 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο,την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.

Ν 3889/10 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο,Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

Ν 4164/13 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.